Paralympiska Guldklubben Sverige föreningsstämma i Bollnäs
 

Datum:       2008-06-01

Plats:          Scandic Hotell, Bollnäs.

 

§ 1              Ordförande Tore Nilsson förklarade stämman öppnad och hälsade alla välkomna.

§ 2              Efter kontroll av närvaro så fastställdes röstlängden till 8 röster.

§ 3              Till ordförande för mötet valdes Annika Landström Walther,
och som sekreterare valdes Jan Thulin.

§ 4              Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes
Lars Löfström och Rolf Johansson.

§ 5              Stämman, som utlysts med kallelse den 15 april, ansågs vara behörigt utlyst.

§ 6              Verksamhetsberättelser samt resultat och balansräkningarna
för 2006 & 2007 framlades för mötesdeltagarna.

§ 7              Revisionsberättelser för 2006 & 2007 lästes upp av ordf., då inga revisorer var närvarande.

§ 8              De framlagda resultat och balansräkningarna för 2006 & 2007 godkändes.
Beslutades att resultatet ska föras vidare på ny räkning.

§ 9              Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för Guldklubbens förvaltning
under verksamhetsåren 2006 & 2007.

(mötet ajournerades ca: 15 minuter för att utreda oklarheter om mandatperioders
längd i valberedningens förslag)

§ 10          Val till styrelsen.

a.         Som ordförande för en tid av två år valdes Jan Thulin.

 

b.         Som styrelseledamöter för en tid av fyra år
valdes Tore Nilsson och Bengt Olofsson.

 

c.         Som suppleanter i styrelsen för en tid av två år
valdes Ebbe Berglund och John Friesland.

 

§ 11          Val av revisorer för en tid av två år.

            Som revisor omvaldes Ray Clark,
och som revisorsuppleant omvaldes Helen Rönnegard.

 

§ 12          Val av ledamöter i valberedningen.

                        Som ledamöter valdes Hans Lindström (ordf.),

                        Lars Löfström och Rolf Johansson.

                   

§ 13          Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller
enskild ledamot föreslagit till behandling

a.     Medlemsavgift.
       Styrelsen föreslog oförändrat 200:- per år.

       Rolf Johansson förslog en sänkning till 100:-

       Motiveringen till att sänka var att nuvarande avgift är en alltför stor ekonomisk
       börda för medlemmen samt att detta är förklaringen till att antalet betalande medlemmar
       har minskat.

       Mötet beslutade enligt Rolf Johanssons förslag.

b.    Styrelsen budgetförslag godkändes efter korrigering pga. konsekvenserna
       i fattat beslut § 13 a.

c.     Inga motioner har inkommit


§ 14                 Tore Nilson informerade om hemsidan.
       Under 2008 var det 10783 besökare på www.guldklubben.se.
       Tore berättade också om den fina nyhetstjänst som Retriver tillhandahåller.
 

§ 15          Mötesordföranden tackade för att hon återigen hade fått leda dagens förhandlingar samt
överräckte klubban till den nyvalde ordföranden Jan Thulin, vilken förklarade mötet avslutat.


Vid protokollet:


..............................................

Jan Thulin


Justeras:


...............................................................                                                         

Lars Löfström                                          Rolf Johansson