Datum:                        2005-06-11

Plats:                         Hotell Park Inn, Haninge.

Närvarande:                         22 personer varav 14 röstberättigade.

 

Årsmötet inleddes med att Bengt Nirje på ett mycket detaljerat
och livfullt sätt berättade om stora och små händelser i svensk och internationell handikappidrotts utveckling.
Föredraget som fängslade alla fortsatte efter årsmötesförhandlingarna.

 

 

§ 1              Ordförande Tore Nilsson förklarade årsmötet öppnat
och hälsade alla varmt välkomna.
Ordföranden framförde en hälsning från en för dagen sjuk Rolf Johansson.

§ 2              Upprättande av röstlängd.
Av de närvarande var 14 röstberättigade med betald medlemsavgift.

§ 3              Till ordförande för mötet valdes Annika Walther-Landström,
och som sekreterare valdes Jan Thulin.

§ 4              Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes
Margaretha Tufvesson och Petter Edström.

§ 5              Årsmötet, som annonserades den 10 april med kallelse, ansågs behörigt utlyst.

§ 6              Verksamhetsberättelsen upplästes, och godkändes.

§ 7              Kassören Petter Edström redogjorde för de upprättade resultat och balansräkningarna,
vilka godkändes.
På fråga om innehållet i posten ”extra verksamhetsbidrag”, så förklarades detta med att
den fastställda medlemsavgiften är ett minibelopp och att vissa medlemmar har betalat in extra.

§ 8              Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.
Revisorn Ray Clark gav kassören beröm för ett bra genomfört arbete.

§ 9              Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för Guldklubbens förvaltning
för det gångna verksamhetsåret.

§ 10          Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman eller som enskild medlem föreslagit till behandling:

§ 10.1   Styrelsens förslag till medlemsavgift.
Styrelsen föreslog en oförändrad medlemsavgift om 100 kronor,
samt att man frivilligt får ge stöd med ett större belopp.
Godkändes av årsmötet.

§ 10.2   Styrelsens budgetförslag.
Det framlagda budgetförslaget korrigerades med anledning av ett större bidrag från SHIF än planerat. På kostnadssidan tillkommer 4000: - avseende en styrelsekonferens.
Budgeten godkändes.

§ 10.3a   Rapport handlingsplanen.
Tore N
och Petter E rapporterade vad styrelsen hade arbetat med
i handlingsplanen från årsmötet 2004.
– För ”Hall of Fame” är en arbetsgrupp startad tillsammans med
SHIF. Från Guldklubben ingår Hans Lindström och Tore Nilsson.

§ 10.3b   Styrelsens förslag till fortsatt arbete med verksamhetsplanen presenterades.
  Förslaget godkändes.

 

§ 10.4      Motioner.
  Inga motioner hade inkommit.

 

§ 10.5      Hemsidan .
Tore Nilson visade hur arbetet med hemsidan hade framskridit.
Statistiken över alla guldmedaljer är i stort komplett.

Mötet gav Tore lovord för allt det utförda arbetet

 

§ 11          Val av styrelseledamöter.

§ 11.1   Som styrelseledamöter för en tid av två år
valdes
Hans Lindström och Jan Thulin.

 

§ 11.2   Som styrelseledamöter för en tid av ett år
valdes
Merja Jaarola-Björck och Margaretha Tufvesson.

 

§ 11.3  Som styrelsesuppleant för en tid av två år
valdes
Bertil Swahn.

 

§ 11.4  Som styrelsesuppleant för en tid av ett år
valdes
Anneli Fjaestad .

 

§ 12          Val av revisorer.

§ 12.1   Mötets beslutade om att det ska finnas en (1) revisor,
med mandatperiod omfattande två år och en (1) revisorsuppleant med
mandatperiod omfattande ett år.

 

§ 12.2   Som revisor omvaldes Ray Clark,
och som revisorsuppleant valdes Helen Rönnegard.

 

§ 13          Val av ledamöter i valberedningen för en tid av två år.
Att ingå i denna valdes Sven Eryd, John Friesland och Monika Wetterström.
Sven Eryd är sammankallande.

Som en rekommendation från årsmötet sades att de faktiska kostnader
som uppkommer under valberedningens arbete ska ersättas.

§ 14          Enkla frågor.
Ray Clark föreslog att det borde instiftas ett stipendium för att ekonomiskt
stödja framtida paralympier.
Frågan lämnades vidare till styrelsen.

Ray Clark kom också med förslaget att ett informationsblad borde finnas
för Guldklubbens medlemmar, i syfte att underrätta om det löpande arbetet.
Bengt Olofsson kommenterade att denna typ av information kunde komma
via tidningen Handikappidrott.

§ 15          Avslutning
 
Blommor delades ut till avgående styrelseledamoten Petter Edström,
till vilken Tore riktade ett stort tack för utförd insats.

En bukett överlämnades också till kvällens föredragshållare Bengt Nirje.

Ordföranden tackade för att hon fått leda dagens förhandlingar samt
förklarade årsmötet avslutat.
Vid protokollet:


...........

Jan Thulin
Justeras:


........... ........... ...........

Margaretha Tufvesson                               Petter Edström