Datum:                   2006-05-06

Plats:                    First Hotell Billingehus, Skövde.

 

§ 1              Ordförande Tore Nilsson förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna
och riktade sig speciellt till de inbjudna föreläsarna Ulla Renvall och David Lega.

Med anledning av Bengt Nirjes bortgång så hölls en tyst minut för att hedra
en stor personlighet inom idrottsrörelsen för handikappade.

 

§ 2              Efter kontroll av närvaro så fastställdes röstlängden till 12 röster.

§ 3              Till ordförande för mötet valdes Annika Landström Walther,
och som sekreterare valdes Jan Thulin.

§ 4              Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes
Kerstin Wiksén och Sven Eryd.

§ 5              Årsmötet, som utlystes med kallelse den 22 april, ansågs behörigt utlyst.

§ 6              Verksamhetsberättelsen för 2005 upplästes av Tore Nilsson, och denna godkändes.

§ 7              Kassören Jan Thulin redogjorde för de upprättade resultat och balansräkningarna,
vilka godkändes.

§ 8              Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 9              Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för Guldklubbens förvaltning
under verksamhetsår 2005.

§ 10          Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman eller som enskild medlem föreslagit till behandling:

§ 10.1    Styrelsens förslag till medlemsavgift.
Styrelsen föreslog en oförändrad medlemsavgift om 100 kronor.
Under mötet framfördes två förslag, vilka innebar höjd avgift.
Förslag 1: Styrelsens förslag
Förslag 2: 150 kr/år
Förslag 3: 200 kr/år

Efter vederbörlig omröstning beslutades enhälligt att medlemsavgiften
ska var 200 kronor.

§ 10.2    Styrelsens budgetförslag.
Det presenterade budgetförslaget för verksamhetsår 2006 godkändes.

§ 10.3      Motion, stadgeändring.
Hans Lindström föredrog innehåll och konsekvenser av styrelsens förslag till ändring av stadgarna. (Se bilaga till protokollet.)
Förslaget syftade till att nuvarande årsmöte ersätts med föreningsstämma vartannat år.
Under den följande diskussionen menade Bertil Swahn, Margaretha
Tufvesson och Jonas Andersson att det ska anordnas en årlig träff för medlemmarna.
Då årets möte avhölls under Svenska Handikappidrottspelen, och dessa spel arrangeras vartannat år så menade ordförande att en ny tradition kunde formas med synkronisering av spelen och föreningsstämman.
Mellanliggande år kunde medlemsträff förslagsvis anordnas i samband med förbundsmötet.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag,
med tillägget att det ska anordnas en medlemsträff varje år.

§ 10.4      Presentation av arbetet med hemsidan .
Tore Nilson informerade om hemsidan.
– Information finns nu om Handikapp Idrotts Historiska Föreningen.
– Utställningsmaterialet från SHIF:s tankesmedja är tillgängligt    .
– Guldklubbens annonsörer.
 
Tore berömdes för ett fint jobb med hemsidan.

§ 10.5      Ärende från enskild medlem .
1.
Bertil Swahn föreslog att Guldklubben borde anskaffa ett bordstandar.
Beslutades att bordstandar ska köpas så snart utformningen av logotypen är beslutad .

                 I samband med diskussionen om logotypen informerade Hasse Lindström om IPC:s skydd av namnet ”paralympic” och dess olika former samt den paralympiska symbolen (logotypen). Det är identiskt lika bestämmelser som IOK tillämpar för ordet ”olympic” och de olympiska ringarna.
Namnet ”Paralympiska Guldklubben” är därför egentligen ”olagligt” och borde ändras i stadgarna så att det framgår att det är Sveriges Paralympiska Guldklubb. Hasse påminde i sammanhanget om rabaldret som SOK hade ställt till med efter Turin-OS med hot om böter för något ”Olympiskt” bakverk och för Hockey förbundets brott mot IOK reglerna i sponsorsammanhang.

                

                 Efter kort diskussion uppdrog årsmötet till styrelsen att ändra stadgarna så att ordet Sverige ingår i namnet.

                
2. I en skrivelse från Bertil Swahn påpekade han att det visas för lite handikappidrott i media, och förslog att en skrivelse skulle skickas från
Guldklubben.
Hans Lindström kommenterade med att det är verkningsfullare med agerande från SHIF och skrivelser från enskilda personer än om Guldklubben skulle skriva ett officiellt brev.
 


§ 11          Val av styrelseledamöter.

§ 11.1   Som ordförande för en tid av två år
valdes Tore Nilsson.

 

§ 11.2   Som styrelseledamöter för en tid av fyra år
valdes Kerstin Wiksén och Karsten Inde.

 

§ 11.3  Som styrelsesuppleant för en tid av två år
valdes Ebbe Berglund.

 

§ 11.4  Som en konsekvens av beslut i § 10.3
valdes Hans Lindström och Jan Thulin på en förlängd
mandatperiod till 2008.

 

§ 12          Val av revisorer.

§ 12.1   Mötets beslutade om att det ska finnas en (1) revisor,
och en (1) revisorsuppleant.
Båda med en mandatperiod om två år.

 

§ 12.2   Som revisor omvaldes Ray Clark,
och som revisorsuppleant valdes Helen Rönnegard.

 

§ 13          Val av ledamöter i valberedningen.
Som en konsekvens av beslut i § 10.3 beslutades att förlängda nuvarande
ledamöters mandatperiod till 2008.
I valberedningen ingår Sven Eryd, John Friesland och Monika Wetterström.
Sven Eryd är sammankallande.

§ 14          Enkla frågor.
Margaretha Tufvesson frågade hur det kommer sig att en person som inte
har erövrat guldmedalj kan bli invald i styrelsen.
Hans Lindström gav besked om att detta är enligt stadgarna.

Ebbe Berglund undrade varför så få medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet.

Margaretha Tufvesson frågade om det nu fanns adresser till alla medaljörer.
Tore N upplyste om att så nu var fallet.

§ 15          Avslutning
 
Ordföranden tackade för att hon återigen hade fått leda dagens förhandlingar samt
förklarade årsmötet avslutat.


Vid protokollet:


...........

Jan Thulin


Justeras:


........... ........... ...........

Kerstin Wiksén                               Sven Eryd