Paralympiska Guldklubben                                                                    Sid 1 (3)

 

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE 2004-06-12

 

Plats:                    Hotell Park Inn Haninge.

Närvarande:                28 personer varav 16 röstberättigade.

 

Årsmötet inleddes med att SHIF:s sportchef Hans Säfström

informerade om förberedelserna inför Paralympics i Athen.

42 aktiva är uttagna och har till sin hjälp 26 ledare.

 

Efter årsmötet kåserade Lars Löfström om sina upplevelser på

de Paralympiska tävlingsbanorna allt från 1972 med friidrott,

basket och segling.

 

Sångaren Peter Persson underhöll under hela samlingen.

 

§   1.   Ordförande Rolf Johansson förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla varmt

           välkomna. Ordföranden framförde en skriftlig hälsning från Bertil Swahn till

           alla närvarande.

 

§   2.   Upprättande av röstlängd. Av de närvarande var 16 röstberättigade med betald

           medlemsavgift.

 

§   3.   Till ordförande för mötet valdes Annika Walther-Landström, ordförande i Sthlms

           Handikapp Idrottsförbund och till sekreterare valdes Bengt Olofsson.

 

§   4.   Till justeringmän tillika rösträknare valdes John Friesland och Bengt-Gösta ”Gösen”

           Johansson.

 

§   5.   Årsmötet, som annonserades 20 april med kallelse, ansågs behörigen utlyst.

 

§   6.   Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.

 

§   7.   Revisorns berättelse upplästes av Annika Walther, då revisorn Ray Clark ej kunde

           närvara. Revisorn tillstyrkte att årsmötet fastställer resultaträkning och balans-

           räkning och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

           Revisorns berättelse godkändes.

 

§   8.   Resultaträkning och balansräkning fastställdes av årsmötet enligt revisorns förslag.

 

§   9.   Årsmötet gav med acklamation styrelsen ansvarsfrihet för Guldklubbens förvaltning

           för det gångna verksamhetsåret.

 

§  10.  Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman eller som enskild

           medlem föreslagit till behandling:

 

§  10.1 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret:

            Kassören Tore Nilsson visade med projekterade bilder på styrelsens förslag till

            verksamhet och den budget som upprättats. Förslag och budget godkändes.

 

 

            Paralympiska Guldklubben        Årsmötesprotokoll 2004-06-12                                  Sid 2 (3)

 

§  10.2  Styrelsens förslag till medlemsavgift: Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift

             = 100 kronor samt att frivilligt får man ge stöd med ett större belopp.

             Godkändes av årsmötet.

 

§  10.3  Styrelsens kriterier för medlemskap i Guldklubben och valbarhet till styrelsen:

             § 3 i stadgarna = Till medlem i Guldklubben är den kvalificerad som erövrat  

             Paralympisk Guldmedalj. Till Hedersmedlem kan sådan person väljas vilken gjort 

             stora insatser för svensk Handikappidrott.

 

             § 5 i stadgarna = Till övriga ledamöter och suppleanter kan väljas personer som ej  

             erövrat Paralympisk Guldmedalj. Ordförande och majoriteten i styrelsen skall dock

             alltid bestå av Paralympiska Guldmedaljörer.

 

§  10.4  Styrelsens förslag till Policy för Guldklubben:

             Hans Lindström föredrog styrelsens förslag till Policy.

             Poängterade sin egen ”käpphäst” begreppet ”Friskidrott” för idrottare utan

             funktionshinder med motiveringen att vi alla är ju friska.

             Lars Löfström framförde här sin mening att begreppet ”Handikappidrottare” är

             missvisande och försvårar våra möjligheter att nå ut till allmänheten. Våra

             aktiva är t.ex. simmare, basketspelare, friidrottare och bör framhållas i den

             benämningen och ej som ” Handikappidrottare”.

             Informerade om att Dövidrott nu av RF skall benämnas Dövidrottare till skillnad

             mot idrott för funktionshindrade som benämns Handikappidrott.

 

             Mötet beslöt att godkänna Policyn med uppdrag till nya styrelsen att se över

             begreppen och dess konsekvenser.

 

§  10.5  Styrelsens förslag till Hall of Fame:  Styrelsen har föreslagit att årsmötet beslutar

             om att få en aHallH

  

 

 

”Hall of Fame” till stånd. Styrelsen föreslog stämman att till  SHIF inge

             en ansökan om att få en ”Hall of Fame” till stånd. En kommitté om två personer  

             från SHIF:s styrelse och två från Guldklubben får uppdraget att ta fram kriterier för    

             utnämning av medlem i ”Hall of Fame”.

 

              Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.

 

§  10.6  Presentation av arbetet med hemsida:

             Tore Nilsson föredrog det stora arbete som lagts ner för att få en bra hemsida.

             Hemsidan skall finnas under: www.Guldklubben.se, men är ännu ej öppnad

             på nätet.

             Under mötet framhölls att det vore värdefullt om hemsidan kunde sökas

             innan de Paralympiska tävlingarna i Athen och därmed vara en källa för

             information om spelen.

             Ännu saknas skrivelser och korrekturläsning av artiklarna för att få klar vår

             hemsida. John Friesland har kontakter som kan vara värdefulla att nyttja.

             Arbetet fortsätter. Rapporten godkändes.

 

§  10.7  Medlemskortet i Guldklubben presenterades:

             Rolf Johansson hade fått styrelsens uppdrag att ta fram ett lämpligt medlemskort.

             Rolfs målsättning var att få ett kort i Guldfärg samt ett bra pris på resp. kort.

             Efter många kontakter med hjälp av internet fann Rolf ett företag i Åkersberga,

             vilket med glädje åtog sig att till ett godtagbart pris ta fram det nya medlemskortet.

 

             Styrelsen fattade vid sammanträde beslut om att ej ta med IPC-Logo på kortet,

             ett beslut som Hans Lindström reserverade sig mot.

             Årsmötet gav med applåd sin uppskattning över nedlagt arbete för framtagningen.

 

             Medlemskortet presenterades under stämman och delades ut till de närvarande.

 

           Paralympiska Guldklubben         Årsmötesprotokoll 2004-06-12           Sid 3 (3)

 

§  11.   Val av styrelseledamöter:

 

             Till ordförande för en tid av två år valdes:                      Tore        Nilsson

             Till ledamot för en tid av två år valdes:                      Sixten     Berner

             Kompletteringsval ledamot 1 år valdes:                      Outi        Hokkanen

             Till ledamot för ett år valdes:                            Petter      Edström

             Till suppleant för två år valdes:                                            Christer  Gillfors

             Till suppleant för ett år valdes:                       Rolf         Johansson

 

             Gabriella von Hage är ordinarie ledamot med ett år kvar.

 

             Valberedningen valdes i fjol på två år och består av:

             Olle Hansen, Helen Rönnegard & Monika Wetterström.

 

§  12.   Val av revisor: I våra stadgar refereras till revisorer och det finns inte angett

            tidsperiod.

            Stämman beslöt att föreningen skall ha en revisor och en suppleant, samt att

            de skall väljas för en period av 1 år.

 

            Till revisor omvaldes Ray Clark.

 

            Till revisorsuppleant valdes Jan Thulin.

 

§  13.   Enkla frågor: Problematiken om styrelsens säte i Stockholmsområdet togs upp.

            Kan man ha undergrupper i t.ex. Malmö och Göteborg?

            Så länge föreningen är ung är det ev. en fördel att styrelsen är centrerad och har

            lätt att närvara vid möten. Efter några år finns möjligheter till  telefonsamman-

            träden och kontakt via mail vilket kanske kan fungera väl.

            Därefter avslutades den diskussionen.

 

§  14.   Avslutning: Annika Walther tackade för att hon fått leda dagens förhandlingar.

            Blommor delades ut till avgående styrelseledamöter:

            Hans Lindström, Bengt Olofsson med stort tack för deras insatser.

            Årsmötet förklarades avslutat.

 

 

            Vid protokollet

            

            Bengt Olofsson

            Sekreterare

 

 

            Justeras:

 

 

 

           …..………………………………………………….        ……………………………………………………………..

            John Friesland                                                    Bengt-Gösta Johansson