Paralympiska Guldklubbens verksamhetsberättelse för 2004

 

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2004

 

Ordförande                        Tore Nilsson                                           

vice Ordf.                           Gabriella von Hage

Kassör                               Petter Edström

Sekreterare                       Outi Hokkanen

Ord ledamot                      Christer Gillfors

Suppleant 1                       Rolf Johansson

Suppleant 2                       Sixten Berner

 

SHIF har avböjt att utse en ordinarie ledamot i Guldklubbens styrelse.

 

Revisorer                           Ray Clark (ordinarie), Jan Thulin (suppleant)

 

Valberedning                                          Helen Rönnegard (sammankallande), Olle Hansen och Monika Wetterström

 

Möten

Guldklubbens styrelse har under året haft 8544 sammanträden. Delar av styrelsen har dessutom varit delaktig i fyra övriga möten för diskussioner kring handlingsplanen.

 

Hemsidan

Guldklubbens hemsida kom i full drift på adressen http://www.guldklubben.se/.

Detta skedde fem veckor före Paralympics i Aten.

 

Styrelsen har begärt länkning till Guldklubbens hemsida från olika idrottsförbund, institutioner och föreningar.

 

Medlemskort

Ett guldfärgat medlemskort i kreditkortsformat har tagits fram för alla guldmedaljörer (med undantag för avlidna och de som uttryckligen avböjt ett medlemsskap i Guldklubben).


Medlemmar

Guldklubben fick 3 nya medlemmar i samband med Paralympics i Aten 2004.

 

Alla 4 guldmedaljörer under spelen i Aten blev avgiftsbefriade medlemmar under 2005.

 

I samband med framtagandet av medlemskort valdes Bengt Olofsson och Karsten Inde till hedersmedlemmar.

 

Vid verksamhetsårets slut hade guldklubben 43 medlemmar inklusive 2 hedersmedlemmar.

 

Medlemsavgifter

Medlemsavgift infördes på uppdrag av årsmötet 2004-06-12.

 

Informationsbroschyr

En Informationsbroschyr om Guldklubben har tagits fram och är klar för tryckning.

 

Sponsoransökan

En sponsoransökan har diskuterats fram och är klar för utskick. Denna syftar till att på sikt underlätta förverkligandet av Guldklubbens verksamhet och målsättningar.

 

Representation

Guldklubben var med och välkomnade sveriges paralympiska trupp på Arlanda vid hemkomsten från Aten.

 

Samarbeten

Ett flertal möten har hållits tillsammans med SHIF för att diskutera de delar av Guldklubbens handlingsplan där SHIF är en av de inblandade intressenterna.

 

Mässor & Utställningar

Guldklubbens arbete med det årliga sponsorsimmet i samband med Lidingöloppet gav ett tillskott i kassan på 4 100 kr.

 

Övrigt

Styrelsen bidrog till kostnadsbesparingar genom att sänka den frivilliga milersättningen för styrelsemedlemmar till 11 kr per mil.

 

Information till guldmedaljörer

Styrelsen har skickat ut information till alla paralympiska guldmedaljörer om årsmötet 12 juni 2004 och samt om vår nya hemsida.


 

 

Slutord

Året har präglats av ett intensivt arbete med att lägga grunden till en bättre finansiell ställning för klubben, samt av ett ökat samarbete med SHIF.

 

Guldklubben tackar alla som på olika sätt stött vår verksamhet.

 

 

 

Stockholm 6 april 2005

 

 

_________________     _________________     ______________

 

Tore Nilsson                      Gabriella von Hage          Petter Edström                

Ordförande                        Vice Ordf.                          Kassör

 

 

 

_________________     _________________     ______________

 

Outi Hokkanen                  Christer Gillfors                 Rolf Johansson

Sekreterare                       Ledamot,                           Suppleant

 

 

_________________

 

Sixten Berner

Suppleant